คลิปหน้าแรก

ภายในปี 2564 โรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ผู้เรียน ครู บุคลากร ใฝ่คุณธรรม นำศีล 5 พัฒนาด้านภาษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ครูนก, ผู้อำนวยการโรงเรียน

Engine by shopup.com